Svátosti

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození, uvedení do dospělosti, aspektů viny a odpuštění, chvíle slavení hostiny, ale i nemoci, utrpení a smrti. Svátosti doprovází člověka také při životních krocích, jako je např. trvalé spojení života s druhým člověkem nebo kněžské svěcení. Svátosti tedy jsou: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, manželství a kněžství.


Křest

Křest je modlitba spojená s obřadem ponoření nebo polití vodou. Toto jednoduché gesto je znamením hlubší skutečnosti, která se odehrává v lidském nitru. Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Přijetí svátosti křtu u dospělých předchází období příprav, tzv. katechumenát, ve kterém člověk blíže poznává Krista a křesťanský život.

Církev umožňuje křtít také malé děti. Křest dětí však předpokládá a vyžaduje, že je rodiče budou vychovávat v křesťanském životě.

V případě zájmu o přijetí této svátosti kontaktujte P. Jiřího Smolka.


Biřmování

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje milost, kterou člověk obdržel křtem.

Informace k nově otvíranému kurzu přípravy na biřmování v Příchovicích najdete zde.


Eucharistie

Eucharistie (někdy také zúženě nazývaná Svaté přijímání) je tím nejcennějším, co církev uchovává. Eucharistie je živý Bůh, Ježíš Kristus, přítomný pod podobami chleba a vína. Slavení eucharistie je vrcholem a zdrojem celého křesťanského života.

Aktuální rozpis mší sv. najdete zde.


Svátost smíření (zpověď)

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům po svém vzkříšení, jako první dar jim dal právě svátost smíření. Učedníkům řekl: „Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou.“ (Jan 20,22-23)

Hříchy může odpouštět pouze Bůh. On sám ale svěřil církvi tento dar, aby jej rozdávala. Kněží a biskupové, kteří mohou zpovídat, jsou tedy prostředníky, skrze něž Boží milosrdenství konkrétně působí.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší sv. nebo kdykoliv po domluvě.


Svátost pomazání nemocných

Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve vážném zdravotním stavu nebo je vysokého věku. Svátost nemocných může člověk přijmout i vícekrát, proto má smysl o ni žádat i v mladém věku, například před závažnou operací. Tato svátost člověka především posiluje v jeho nemoci, uděluje útěchu a pokoj do srdce a jeho utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. U mnohých tato svátost vede i k tělesnému uzdravení. Umírá-li někdo, tato svátost mu dává sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě.

Hlavní část obřadu je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvátným olejem.

V případě zájmu o přijetí svátosti pomazání nemocných se ozvěte P. Jiřímu Smolkovi.


Manželství

Svatba v kostele je něčím hlubším než jen obřadem s jedinečnou atmosférou. Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a zavazují se k věrnosti na celý život. Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva.

V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele).

Do manželství také musí oba snoubenci vstoupit svobodně, tedy bez nátlaku.

Udělení svátosti manželství předchází příprava. Více informací u P. Jiřího Smolka.


Kněžství

Kněžství je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší. Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem. Svátost kněžství se uděluje ve třech stupních: jáhenské, kněžské a biskupské svěcení.


Pohřeb

Při křesťanském pohřbu svěřujeme zesnulého do Božího milosrdenství a modlíme se za něj v naději, že bude moci věčně žít s Bohem.

Potřebujete-li domluvit pohřeb, kontaktujte P. Jiřího Smolka.